روندها

پیرمردان دولت، سیاست خارجی را به جای خطرناک رسانده اند

با توجه به اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران بار دیگر نقش و جایگاه چین در روابط خارجی پر رنگ و اگر نه همه، بلکه بیشتر نگاه ها به نقش و جایگاه چین در کاهش اثرات تحریم ها دوخته شده است. از نظر مسئولین سیاسی، دینامیسم حاکم بر این وضعیت عبارت است از اینکه، […]