گفتگو با امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزارت نفت

درست است که ايران به طور طبيعي هاب انرژي است ولي در سطح کلان تصميم گيري و سياستگذاري آيا اجماعي وجود دارد که از پتانسيل نفت و گاز استفاده کنيم؟ به اين معنا که ديپلماسي انرژي ما صرفاًً محدود به فروش نفت و گاز نشود و به مسائلي چون تنظيم بازار نفت و گاز و تنوع بخشي به مسيرهاي انتقال نيز بپردازد؟

بله دولت و وزارت نفت در مورد اين موضوعات نيز برنامه هايي روي کاغذ دارد. منتهي صنعت نفت ما صنعتي قديمي است و ساليان متمادي است که سرمايه گذاري لازم در صنعت نفت صورت نگرفته است و به لحاظ تکنولوژيک نياز زيادي به پيشرفت داريم.

دولت و وزارت نفت برنامه هاي بلندپروازانهاي دارند منتهي زمينه اجراي آنها هنوز وجود ندارد.

سال 1369 شمسي من با معاون دبير کل سازمان ملل بر مبناي قطعنامه 598 براي بررسي خسارات مستقيم ناشي از جنگ به ايران آمدم. وي از مناطق جنگ زده ما براي تعيين خسارت، ديدن کرد و گزارش خود را نوشت و تخمين خود از خسارت را نيز اعلام کرد. وي در آن سال اعلام کرد صنعت نفت ايران صنعتي است که با وصله و پينه دارد کار مي کند و اگر در اين صنعت سرمايه گذاري نشود در عرض 10 سال اين صنعت مي خوابد.

زحمتي که افراد شاغل در صنعت نفت کشيدند از ايثارگري گرفته تا تخصص براي همه مردم ما شناخته شده نيست. زحمات زيادي براي اين صنعت کشيده شده است که اين صنعت پس از گذشت 30 سال بدون سرمايه گذاري قابل توجه هنوز پا برجا مانده است.

بنابراين برنامه هاي بلندمدت در ديپلماسي انرژي دولت وجود دارد و تنها محدود به فروش نفت و اين قبيل مسائل نيست و فقط نياز به سرمايه گذاري بيشتر در اين صنعت است.


شما در مورد عربستان بيان کرده بوديد که ايران آماده است در مورد منافع مشترک با عربستان مذاکره کند. آيا تمايلي نيز از سوي عربستان وجود دارد؟ حتي اگر عربستان نيز اظهار تمايل کند با توجه به عرضه نفت نامتعارف آيا قيمت نفت در صورت کاهش عرضه اوپک کاهش خواهد يافت؟

جمله اي که شما از من نقل قول مي کنيد در خصوص روابط بين ملتها عنوان شده بود مبني بر اينکه هرکشوري که قدرتمندتر است بايد متناسب با قدرت خودش و بر اساس مسئوليت ناشي از قدرت با ديگران صحبت کند که ديگران احساس خطر نکنند.

کشورهاي قدرتمند، نيازي ندارند که هر روز بيان کنند قدرتمند هستند. اگر هر کسي که قدرتمند است مدام بگويد که قدرتمند است ديگران خواهند گفت حتماًً اينها به خودشان اطمينان ندارند که قدرتمند هستند.

ايران بايد باور کند که در منطقه قدرتمند است. بايد باور کنيم که کشور بزرگي در منطقه هستيم و بايد بزرگي کنيم در منطقه. البته بايد مسئولانه برخورد کنيم که ديگران از سوي ما احساس خطر نکنند.

عربستان در طي 3 يا 4 سال اخير تمام اهرمهاي استراتژيک خود در منطقه را تقريباً از دست داده است. در عراق، سوريه و يمن صدمه ديده است و کسي که بهره برده ايران بوده است. خيلي غير قابل پيشي بيني نيست که عربستان بخواهد از ساير اهرمهاي خود نيز بهره ببرد تا بتواند امتيازات استراتژيکي را در منطقه به دست آورد. منتهي به نظر نمي رسد که از اين روش بتواند به نتيجه اي برسد. ولي با تعامل سازنده مي تواند زودتر به نتيجه برسد.


ادامه اين مصاحبه را مي توانيد در مجله ديپلماسي انرژي مطالعه نماييد.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات