مذاکرات هسته اي و نتايج آن، رفته رفته و در طي زمان به مسئلهي اصلي کشور تبديل شد. اکنون 11 سال است که ايران و کشورهاي غربي در دو طرف منازعهاي قرار دارند که به طولاني ترين منازعه ايران با غرب در تاريخ جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. هيچ مسئله اي ، پيش از اين در تاريخ پس از انقلاب وجود نداشته است که طي اين مدتِ نسبتاً طولاني به سرانجام قطعي نرسيده باشد. بحران گروگانگيري طي 444 روز خاتمه يافت و نماي تقريبيِ چگونگي پايان دادن به اين بحران، پس از مدتي براي طرفين روشن شد. جنگ با عراق، پس از هشت سال خاتمه يافت و چشماندازِ آتيِ ايران را پس از پايان خود در سال 67، براي دولتمردان ايراني، مردم و ناظران بينالمللي تا حد زيادي روشن کرد. اما مسئلهي هسته اي، تاکنون که تنها چند ماه به دهم تير 94 و مدتِ رسيدن به توافق جامع باقي مانده است، (بهطور آشکار) چيزي راجع به نتايج احتماًلي و دورنماي رسيدن به توافق به ما نميگويد. پس از 11 سال مذاکره بر سر مسئلهي هسته اي، حتي مذاکرهکنندگان ايران و کشورهاي 1+5 يک نيز نميدانند که نتايج مذاکرات چه خواهد شد و پس از مذاکرات روابط ايران با کشورهاي غربي چه شکل و شمايلي خواهد داشت.

به مرور زمان و در جريان مذاکرات هسته اي، يک مسئله ثابت شد و آن اهميت تحريمها در هر راهحلي بود که بتواند به نحوي از انحاء، مسئلهي هسته اي را به يک مصالحه بين طرفين، ختم کند. تحريمهاي يکجانبه و چندجانبهاي که از طرف آمريکا و اتحاديهي اروپا بر صادرات نفت و مبادلات بانکي ايران اعمال شده، اهميت مذاکرات هسته اي و سرنوشت نهايي آن را دوچندان کرده است. نفت يک کارکرد اساسي در اقتصاد ايران دارد که نقش ارزآوري آن است. در واقع، به واسطهي صادرات نفت بخش عمدهاي از درآمدهاي ارزي دولت تأمين ميشود و اين درآمدها با سرمايهگذاري در پروژهها و بخشهاي مختلف به توسعه اقتصادي ايران کمک ميکنند. تاريخ اقتصادي ايران حکايت از وابستگي عميق به درآمدهاي نفتي دارد و تحريمها درست بر اين نقطه دست گذاشتهاند. در واقع، نفت از يک طرف به دولت اين اجازه را ميدهد تا با استفاده از درآمدهاي سرشار آن، توسعهي اقتصادي را مديريت نمايد و از طرف ديگر، وقتي در منازعات ژئوپلتيک، ايران در جبههي مخالفِ غرب قرار ميگيرد، اين کشورها از طريق اعمال تحريمهاي نفتي، اقتصاد کشور را بهصورت منفي تحت تأثير قرار ميدهند.

علاوه بر اين، تحريمها بود که باعث شد تا مسئلهي هسته اي به مهمترين مسئلهي ملّي در ايران تبديل شود. تحريمها باعث شد مذاکرات هسته اي از نزديک توسط مردم ايران دنبال شود. بارزترين نمود اين موضوع را در انتخابات رياستجمهوري سال 92 شاهد بوديم؛ انتخاباتي که در آن نحوهي پرداختن به تحريمها و شرايط اقتصادي کشور به مسئلهي اصلي تبديل شد و در نهايت، موضوعي بود که نتيجهي انتخابات را رقم زد. فردي که به قاطعترين شکل ممکن گفته بود مسئلهي هسته اي را حل ميکند و تحريمها را لغو مينمايد، بهعنوان فرد پيروز اين انتخابات بر کرسي رياستجمهوري تکيه زد.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3 4
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *