شناسنامه

مقوله كميابي و نحوه پراكنش جغرافيايي منابع انرژي متعارف (نفت و گاز) در گستره جهاني از يكسو و روند فزاينده ارزش استراتژيك انرژي در قرن گذشته سبب شده است كه بررسي نحوه تعامل انرژي و سياست خارجي كشورها به يكي از مهمترين دستوركارهاي نهادهاي تصميم‌گير سياسي و اقتصادي كشورها بدل گردد. امروزه ديپلماسي انرژي بخش جدايي ناپذيري از استراتژي امنيت ملي کشورها و برنامه هاي توسعه اي آنهاست و در خدمت تأمين منافع و اهداف ملي قرار دارد که در قياس با گذشته شکل به مراتب پيچيده تري پيدا کرده اند و شناخت آنها مستلزم ارايه تحليل هاي پويا و چند بعدي از شرايط است. از همين رو بسياری از کشورها نظير آمريکا، اتحاديه اروپا، چين و روسيه و ژاپن و هند اقدام به تدوين استراتژي بلند مدت انرژي و ذيل آن استراتژي هاي لازم براي تحقق ديپلماسي انرژي کرده اند.

اهميت استراتژيك نفت و گاز، فقدان يک نشريه جدي در مورد ديپلماسي انرژي، وضعيت بحراني كشور از نظر قرار گرفتن تحت تحريم های همه جانبه، گروهی از متخصصان و تحليل گران حوزه نفت، گاز و سياست خارجی را بر آن داشت تا با انتشار مجله ديپلماسي انرژي خلاء موجود را پوشش داده و نهادها، افراد و بازيگران مختلف مرتبط با اين حوزه را به يکديگر پيوند زند. وزارت نفت، وزارت خارجه، شرکت هاي نفتي و گازي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، شوراي عالي امنيت ملي، مراکز تحقيقاتي، همه عضو زنجيره اي هستند که در طراحي و اجراي ديپلماسي انرژي نقش دارند و در اين ميان رسانه هايي مثل ديپلماسي انرژي مي تواند بعنوان حلقه اتصال و مرتبط کننده اين بازيگران از نظر داشتن ذهنيت و برداشت مشترک عمل کند.

 

تعريف ما از ديپلماسي انرژي

استفاده از منابع قدرت ملي و ابزارهاي ديپلماتيک و سياسي جهت حمايت از برنامه هاي حوزه هاي بالادستي و پايين دستي انرژي (نفت و گاز) کشور از يک سو و استفاده متعادل، متوازن و همزمان از پتانسيل هاي کشور در حوزه انرژي (ظرفيت توليد، مسيرها و شيوه هاي انتقال، امنيت توليد، امنيت انتقال،مبادله، مصرف و ….) در راستاي تامين منافع ملي از سوي ديگر
ماموريت

طرح سئوال ها و مسائل راهبردي، تصميم سازي و سياست سازي در مقياس داخلي،منطقه اي و بين المللي از طريق تدوين مقالات،مصاحبه ها، نشر پژوهش و برگزاري ميزگرد و کنفرانس تخصصي به منظور پشتيباني فکري مديران و مسئولين حوزه انرژي جهت اتخاذ، اصلاح يا تغيير سياست ها و تصميماتشان در راستاي تامين منافع ملي

 

اهداف

 • رصد و تحليل روندها، رفتارها،تعاملات و ائتلاف هاي سياسي و اقتصادي کشورهاي مهم در زمينه انرژي
 • تقويت توان فکري، مسئله يابي، ايده پردازي، تصميم سازي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه توان دستگاه هاي اجرايي حوزه انرژي
 • كشف فرصت ها،تهديدها،توانايي ها و ضعف ها در حوزه ديپلماسي انرژي
 • پايه گذاري سياست ها و ايده هايي كه سياست هاي آينده کشور را در حوزه انرژي شكل مي دهد
 • زمينه سازی برقراري تعامل هم-افزا ميان بخش انرژي، امنيت ملي و سياست خارجي
 • زمينه سازی يکپارچه کردن فعاليت هاي پراکنده در حوزه ديپلماسي انرژي
 • خلق فضاي تخصصي بمنظور ايجاد پيوندي هم-افزا ميان “دانش کاربردي” و “نيازهاي اجرايي” در حوزه انرژي

 

سياست ها و ارزش ها

 • گذشته نگري،حال نگري و آينده نگري به مسائل حوزه انرژي
 • نقد منصفانه و سازنده رويکردها، سياست ها و روش ها
 • پرهيز از تخريب يا جهت گيري هاي خاص سياسي
 • استفاده از بهترين كيفيتها
 • پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي
 • استفاده از تجربيات مديران موفق گذشته و فراهم نمودن زمينه تعامل و انتقال تجربيات بين مديران حال و گذشته و همچنين بکارگيري ظرفيت هاي علمي و تخصصي نهفته در حوزه انرژي و مراکز علمي
 • برخورد هوشمندانه و پيش دستانه با مسائل و دوري از انفعال
 • سرعت عمل در ارائه راهکار براي مسائل فوري
 • ارتباط موثر و دوسويه با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و همچنين کانون هاي تفکر ملي، منطقه اي و بين المللي متناظر

 

حوزه هاي موضوعي انرژي در ديپلماسي انرژي

حوزه هاي کلان:

 • حوزه توليد: شامل ميزان منابع، ظرفيت توليد، سهم توليد از مجموع توليد جهاني، سرمايه‌گذاري و روندهاي آينده موارد پيشين مي باشد.
 • حوزه انتقال: شامل مزيت كشورها در كنترل بر مسيرهاي دريايي و خشكي(خطوط لوله) انتقال انرژي.
 • حوزه مصرف: شامل امنيت تقاضا براي توليد‌كنندگان، عرضه كافي و پايدار، روندهاي ميزان مصرف كنوني و آينده بازارهاي مصرف و ميزان وابستگي به واردات آنها مي باشد.

حوزه هاي خرد:

 • امنيت انرژي بصورت نظري و نيز موارد مطالعاتي در مناطق انرژي خيز مختلف جهان
 • رابطه انرژي و سياست خارجي و نگاه اين دو حوزه به يکديگر
 • ارتباط امنيت انرژي با امنيت ملي
 • مقالات و تحليل ها و کتاب هاي تازه منتشر شده در حوزه ديپلماسي انرژي
 • سياست هاي انرژي کشور هاي مختلف
 • مسايل و مشکلات و حقوق بين الملل ميادين مشترک نفتي و گازي
 • مسايل مرتبط با اقتصاد سياسي بين المللي نفت و گاز
 • تحولات مرتبط با نفت و گاز و ديپلماسي انرژي در منطقه خاورميانه

 

رییس شورای سیاست گذاری
1
سید محمدصادق خرازی
صاحب امتیاز و مدیر مسوول
1
عبدالکریم پهلوانی
سردبیر
6
جواد کی پور

 

 

ويژگي هاي ظاهري

۱۰۰ صفحه/ کاهي/ چهار رنگ/۲۹ *۲۱

 

دوره انتشار

دوماهنامه