اشتراک مجله

هزینه اشتراک و دریافت هر نسخه از مجله مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد. برای اشتراک مجله ابتدا هزینه اشتراک را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۵۷۶۳۲۵۹۵۳ / شماره شبا IR730120000000008492090277 به نام عبدالکریم پهلوانی نزد بانک ملت واریز نموده و سپس فرم ذیل را تکمیل و برای مجله ارسال نمایید.

تعداد دوره اشتراک قیمت هر نسخه از مجله تعداد نسخه از هر شماره هزینه کل اشتراک
۶ ۲۵۰۰۰۰ ریال ۱ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۵۰۰۰۰ ریال ۱ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

دانلود فرم