اشتراک مجله

هزینه اشتراک و دریافت هر نسخه از مجله مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد. برای اشتراک مجله ابتدا هزینه اشتراک را به شماره حساب ۰۲۱۰۰۲۰۸۴۶۰۰۱ یا شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۶۱۳۹۱۸۱۸۴ به نام زینب موسوی نزد بانک صادرات واریز نموده و سپس فرم ذیل را تکمیل و برای مجله ارسال نمایید.

تعداد دوره اشتراک قیمت هر نسخه از مجله تعداد نسخه از هر شماره هزینه کل اشتراک
۶ ۲۵۰۰۰۰ ریال ۱ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۲۵۰۰۰۰ ریال ۱ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

دانلود فرم