تبلیغات

تعرفه چاپ آگهی در دوماهنامه دیپلماسی انرژی در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد


عنوان صفحه تعرفه(ریال)
داخل روی جلد ۳۸/۰۰۰/۰۰۰
نخست ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
دوم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
چهارم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
پنجم ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
کليه صفحات داخلی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل جلد ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
پشت جلد ۴۲/۰۰۰/۰۰۰

 

توضیحات: همزمان با چاپ آگهی شما در مجله، فضای بنر تبليغاتی بر روی وب سايت مجله بصورت رايگان به شما تعلق خواهد گرفت.