نگاه نزدیک

حلقه گازی اسرائیل بردست ترکیه

محمدعلی دستمالی، کارشناس مسائل ترکیه، در گفتگو با دیپلماسی انرژی به این موضوع می پردازد که ترکیه چگونه توانسته است با استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی خود به یک بازیگر مهم در حوزه انتقال انرژی تبدیل شود. وی بر این نظر است که عمل گرایی، مهم ترین اصل در سیاست خارجی ترکیه است و به عنوان مثال، آنکارا توانسته با ایجاد روابط نفتی با اقلیم کردستان عراق، منافع مهمی به دست بیاورد.