نگاه نزدیک

آیا منابع گازی بحران قبرس را پایان می دهد؟

معضل وحدت در قبرس زخمی دیرین بر پیکرة سیاست خارجی یونان، ترکیه و اخیراً اتحادیة اروپاست. از زمان پیوستن قبرس جنوبی یونانی نشین به اتحادیة اروپا در سال ۲۰۰۵ تلاش ها برای اتحاد سیاسی بخش شمالی ترک نشین و بخش جنوبی یونانی نشین بیشتر از هر زمان دیگری تشدید شده است.